بازی «تست سرعت عمل کلپچی»

این بازی سرعت عمل و هماهنگی بین چشم، مغز و دست شما را می سنجد. شما باید به محض اینکه یکی از گوسفندان خواست از سمت چپ صفحه راه بیفتد و به طرف دیگر صفحه بدود روی دکمه ی آمپول بیهوشی کلیک کنید و او را متوقف سازید شما باید 5 گوسفند را متوقف کنید اما حواستان باشد اگر گوسفندی حرکت نکرده باشد و شما زود کلیک کنید امتیاز آن پرتاب برای شما بیشترین مقدار ممکن یعنی 3 ثانیه منظور می شود و معدل شما را خراب می کند.